1. Anasayfa »
 2. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim Teknoloji ve Toplum

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yazı, MÖ 3200’lerde Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerler ’de kullanılmaya başlandı. Sümerlerin Ziggurat adını verdikleri tapınakları aynı zamanda ürünlerin depolandığı yerlerdi. Buraya getirilen ürünleri görevliler kil tabletler üzerine ucu sivri nesnelerle basit resimler çizerek kaydediyorlardı. Örneğin başak resmi, buğday anlamına geliyordu. Daha sonraları kolay ve hızlı yazabilmek için resim çizmek yerine yazı gereçlerinin uçlarını kil üzerine bastırmaya başladılar. Böylece çivi şekline benzediği için çivi yazısı adı verilen yazı ortaya çıktı.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Çivi yazısı zamanla oluşmuştur.
B
Sümerlerde dini yapılar bulunmaktadır.
C
Yazı ilk kez Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır.
D
Sümerler astronomide oldukça ilerlemişlerdir.
Soru 2
 1. İhtiyaçlardan
 2. Sanayinin gelişmesinden
 3. İhtiyaç fazlası üretimden
 4. Göçebe yaşam tarzından
Yukarıdakilerden hangisi İlk Çağ' da buluşların öncelikle hangisinden kaynaklandığını gösterir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 3
10.ve 11. yy. da İslam dünyasında bilimsel çalışmalar ve bilim insanları destekleniyordu. Her dinden her ırktan bilim insanı ayrım olmaksızın bilimsel çalışmalarını özgürce gerçekleştiriyordu. Büyük rasathaneler, kütüphaneler, medreseler kuruluyor devlet yöneticileri buralara maddi destek sağlıyordu. Ancak aynı dönemde Avrupa’da bilim kilisenin baskısı ve kontrolü altındaydı. Din adamlarının hoşuna gitmeyen hiçbir çalışma yapılamıyordu. Bilim öylesine geri kalmış haldeydi ki hekimlere büyücü muamelesi yapılıyor, akıl hastaları içlerine şeytan kaçtı denilerek diri diri yakılıyordu.

Verilen paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İslam dünyasının bilimsel çalışmaları Orta Çağ’da Avrupa’dan daha ileridir
B
Orta Çağ Avrupa’sında bilim, din adamlarının baskısı altındadır.
C
İslam dünyasında bilim, mimari yapılar etrafında şekillenmektedir.
D
10.ve 11. yy. da Avrupa’da siyasi karışıklıklar yaşanmaktadır.
Soru 4
Anayasamızın 25. Maddesi: “Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz.”

Anayasamızın 25. Maddesi doğrudan aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Düşünce Hürriyeti
B
Bilim Hürriyeti
C
Seyahat Hürriyeti
D
Toplantı Hürriyeti
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Astronomi alanında çalışan Türk İslam bilginlerinden değildir ?  
A
Harezmi
B
Nasruddin Tusi
C
Takiyüddin
D
Kopernik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir ?
A
Avrupa' da basılan kitap sayısı arttı.
B
Okuma ve yazma bilenlerin sayısı arttı.
C
Uluslararası kültürel etkileşim zayıfladı.
D
Bilimsel ve kültürel etkinlikler hız kazanarak yaygınlaştı.
Soru 7
Fatih Sultan Mehmet, önemli bir astronomi ve matematik bilgini olan bu bilim adamını Osmanlı Devleti' ne davet etmiştir. İstanbul' a yerleşen bu bilim adamı burada dersler vermiştir.

Yukarıda verilen bilgilerde bilim adamı kimdir ?

A
Ak Şemseddin
B
Biruni
C
Uluğ Bey
D
Ali Kuşçu
Soru 8
'' Tıp Kanunu '' adlı eseri, Avrupa üniversitelerinde uzun yıllar boyunca temel tıp kitabı olarak kabul gören Türk-İslam bilgini, aşağıdakilerden hangisidir ?
A
İbn-i Sina
B
Harezmi
C
Uluğ Bey
D
Biruni
Soru 9
Türk - İslam bilginlerinden olan, Semerkant' ta yaptırdığı gözlemevinde Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları, yıl uzunluğunun tespiti gibi çalışmalar yapan bilim adamı hangisidir ?
A
İbn-i Sina
B
Harezmi
C
Uluğ Bey
D
Biruni
Soru 10
Matematik, astronomi, eczacılık, sosyoloji gibi farklı alanlarda yüzden fazla eser verdi. Batı'da Aliboran adıyla bilinen bilim adamı hangisidir ?
A
Harezmi
B
Biruni
C
Uluğ Bey
D
İbn-i Sina
Soru 11
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilimin evrensel olduğuna dair kanıt oluşturmaz ?
A
Güneş doğudan doğar.
B
2 . 2 = 4 tür.
C
Suyun donma derecesi 0 santigrat derecedir.
D
Deniz suyu %38 oranında tuz içerir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın geliştirilip kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biridir ?
A
Bilgiye kolaylıkla ulaşılması
B
Kitapların özensiz hazırlanması
C
Eserlerin pahalıya mal olması
D
Okuma oranının azalması
Soru 13
Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmamıştır ?
A
Mürekkebin yapılması
B
Matbaanın kurulması
C
Kağıdın yapılması
D
Madenlerin işlenmesi
Soru 14
Ortaçağ Avrupa’sında dönemin ünlü kütüphaneleri teker teker kapatılıp bilimsel eserler toplu halde yakılırken; doğuda bilim insanları özgün fikirler üretmekteydi. Kuzey Afrika, Mısır ve Hindistan gibi çeşitli bölgelere İslamiyet’i yayan Müslümanlar buradaki bilimsel gelişmeleri kendi ülkelerine taşıdılar. Hintçe, Süryanice, Farsça ve özellikle Yunanca birçok eser Arapça’ ya çevrildi. Halifelerin ve devlet adamlarının bilime önem verip bilim insanlarını desteklemeleri ile gelişmeler daha da hızlandı ve birçok bilimsel kurum oluşturuldu.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Ortaçağ’da Avrupalı bilim insanlarının özgün fikirler ürettiğine
B
Farklı milletlerin bilimsel çalışmalarından faydalanıldığına
C
Farklı dillerdeki eserlerin Arapçaya çevrildiğine
D
Halifelerin ve devlet adamlarının bilim insanlarını desteklediğine
Soru 15
Aşağıdaki buluş ve kullanış alanının eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?
A
Yazı - Düşüncelerin saklanması
B
Tekerlek - Ulaşımın kolaylaşması
C
Para - Düşünce hayatının gelişmesi
D
Ateş - Karanlığın aydınlanması
Soru 16
Teknolojik gelişmelerle birlikte 15. yüzyıldan günümüze kadar bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında bilim insanlarının katkılarıyla çeşitli değişimler yaşanmıştır.

Bu bilgilere göre;
 1. Farklı bilim insanları bilginin serüvenine katkı sağlamışlardır.
 2. Teknolojik gelişmelerle bilginin yaygınlaştırma işleminde değişiklikler olmuştur.
 3. Bilginin yaygınlaştırılmasında en önemli icat genel ağdır.
yargılarıdan hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 17
 • Abbasiler döneminde zengin bir kütüphaneye sahip Beytü’l-Hikme’nin kurulması,
 • Büyük Selçuklu Döneminde Nizamiye Medreselerinin kurulması,
 • Anadolu Selçuklu döneminde Gevher Nesibe Hatun tıp medresesinin kurulması,
 • Osmanlı Devleti döneminde Galata Kulesi’nin rasathaneye çevrilmesi,
Verilen bilgilerde Türk - İslam Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Bilimsel gelişmelere destek olmuşlardır.
B
Bilimsel çalışma alanları oluşturmuşlardır.
C
Bilime önem vermişlerdir.
D
Avrupa’ya göre bilimsel gelişmelerde ilerlemişlerdir.
Soru 18
M.Ö. 3000’lerde Mısır medeniyetinde hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullanılmaya başlandı. Hiyeroglifteki semboller bazen nesneyi temsil ettiği gibi bazen de bir sesi temsil ediyordu. Örneğin, bir çift bacak, gitmek; bir çift göz, görmek anlamına geliyordu. Sümerleri ağır kil tabletlerine karşı Mısırlılar papirüs bitkisinden elde ettikleri bir kâğıt türü kullanıyorlardı. Papirüslerin üzerine farklı renkte mürekkepler kullanılarak fırça ve tüylerle yazı yazılabiliyor ve rulo haline getirilerek kolayca saklanabiliyordu.

Metne göre;
 1. Sümerler kil tabletler üzerine yazı yazmışlardır.
 2. Papirüs bilginin daha kolay saklanmasını sağlamıştır.
 3. İlk yazıyı Mısırlılar bulmuştur.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 19
Evliya Çelebi’nden öğrendiğimize göre XVII. yüzyılda Sarayburnu’nda yapılan şenlikler sırasında Lagari Hasan Çelebi, kendi icadı olan yedi kollu bir fişeği barut macunları ile doldurup bindikten sonra, fişeklerin ateşlenmesiyle gökyüzüne doğru fırlatılır. 250-300 metre havalanan ve 20 saniye kadar havada kalmasıyla roket çalışmalarını ilk başlatan kişi olmuştur.

Verilen metne göre Lagari Hasan Çelebi’nin hangi alanda çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz?

A
Astronomi
B
Matematik
C
Coğrafya
D
Biyoloji
Soru 20
 • Matbaayı Çinliler icat ettiler.
 • 751 Talas Savaşı ile Müslümanlar Çinlilerden matbaayı öğrendiler.
 • Haçlı Savaşları sonrasında Avrupalılar Müslümanlardan matbaayı öğrendiler.
 • Gutenberg 1440 yılında hareketli parçalar ile yazı baskısını başlattı.
Matbaanın zaman içinde gelişimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır.
B
Bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır.
C
Kitap fiyatları artmıştır.
D
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi yükselmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

DİĞER TESTLER

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yapılan Yorumar (11)

 • Bence güzel ve yararlı bir site sürekli bu siteden çözüyorum ve herkese tavsiye ediyorum.

 • 74 SANİYEDE BİTİRDİM VE 15 DOĞRU 0 YANLIŞ AYRICA BU ÇOK GÜZEL BİR SİTE ❤️ 👌🏽 👌🏽

 • Müthiş bir test Allah razı olsun

 • Arkadaslarinla katiliyorum iyiki testleri coz ekibi var 🎉bizi sinav hecanindan kurtardiniz

 • Çoook güzel bir site

 • Harika bir siteymis çok tesekkurler .

 • Mükemmel 1 site

 • Mükemmel site

 • Valla çok sağolun çok iyi bi site 12 doğru 3 yanlış çıktı ama ne farkeder önemli olan kendini test etmek hem sınava hazırlanmış oldum
  Çok yararlı bilgiler ve testler var bu sitede 🙂

  • Harika 15 soruda 14 doğru 1 yanlış site harika

 • sağolun 100 aldım sizin sayenizde EYVALLAH