9. Sınıf tarih islam tarihi

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslamiyet'in ilk yıllarında arapların özgür mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir arap sanatı ve üslubu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eski arap uygarlığı
B
Arap-çin ilişkileri
C
Fetih edilen ülkelerin kültürü
D
Çok tanrılı dinler
E
Hellen uygarlığı
Soru 2
İslamiyetten önce mekke ziyaretine gelen Araplar, kurdukları büyük panayırlarda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler, sonra da kabe'deki putları ziyaret ederlerdi . Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A
Mekkenin kutsal bir şehir olduğu
B
Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu
C
Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu
D
Arapların çok tanrılı dinlere inanması
E
Arapların ticarete önem verdikleri
Soru 3
İslam mimarisinin değişik İslam ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden önemli farklılıklar vardır. Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?  
A
Ekonomik yapının
B
Ulaşım ve haberleşmenin
C
Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin
D
İdari ve siyasi yapının
E
Mezhep ayrılıklarının
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
A
Kervan ticaretini sürdürmeleri
B
Medinelilere karşı Uhud Savaşı'nı yapmaları
C
Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları
D
Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları
E
Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları
Soru 5
Hicret'ten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur. Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A
Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine
B
Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna
C
Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına
D
Askerliğin meslek haline geldiğine
E
Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrıldığına
Soru 6
Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A
Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur
B
Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur
C
Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar geçerlidir.
D
İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır
E
Sanat etkilerinde dinlerin etkisi vardır
Soru 7
Hz. Ebubekir döneminde, — Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış, — İç ayaklanmalar bastırılmış, — Dinlerinden dönen Arap kabilelerin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır. Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar  aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A
Ayaklanmaların ekonomik nedenlerden çıktığının
B
Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
C
Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının
D
Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun
E
Arap kabileleri arasında göçebe hayatın yaygınlaştığının
Soru 8
Ortaçağda Müslüman bilim adamlarının eski Yunan Filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler daha sonra Avrupalıların Ortaçağ Anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A
Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.
B
Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır.
C
Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağdaki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler
D
Ortaçağda Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir
E
İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir
Soru 9
Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüşlerdir. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Hukuk alanındaki ilk örgütlenmenin başlamasına
B
Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılmasına
C
Kur'an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D
Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E
Siyasi kargaşaların başlamasına
Soru 10
İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina'nın ''Kanun'' adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır. Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?
A
İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
B
Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır.
C
Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir.
D
Pozitif bilimler İslamiyet’le birlikte doğmuştur.
E
Batı dünyası İslam bilginlerinden yaralanmıştır.
Soru 11
Hz. Muhammed döneminde, İslamiyet'i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir. Aşağıdakilerin hangisi İslam Devleti'nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
A
Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi
B
İslam Devleti'nin ekonomik yönden güçlü olması
C
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D
İslamiyet'te ayrılıkların başlaması
E
Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi
Soru 12
İslamiyet'i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın imliklerini korudular. Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A
Arapçayı din dili olarak kabul etmelerinin
B
İslamiyet'i gruplar halinde kabul etmelerinin
C
Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının
D
Ülkelerinin Arabistan'a daha uzak konumda olmasının
E
Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının
Soru 13
İslamiyet'te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tabakaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A
Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
B
Devlet gelirlerinin artırıldığının
C
Çeşitli vergilerin alındığının
D
İslamiyet'in yayılması için çaba harcandığının
E
Müslüman olmayanların yönetime katıldıklarının
Soru 14
Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir. İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A
Emeviler döneminde ırkçılık politikası işlenmiştir
B
İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır
C
Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır
D
Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır
E
Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur
Soru 15
İslamiyet’i kabul eden milletler, kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A
Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
B
İslamiyet’in İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
C
İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması
D
Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi
E
Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi
Soru 16
Emeviler Döneminde, I. İlk Arap parasının basılması II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması Olgularından hangileri Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve II
E
III ve IV
Soru 17
I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an'ın surelerini toplamıştır. ll. Hz. Osman zamanında Kur'an'ın düzenlenmesi yapılmıştır. lll. Düzenlenen Kur'an çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri, Kur'an'ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?
A
Yalnız l
B
Yalnız ll
C
Yalnız lll
D
l ve ll
E
ll ve lll
Soru 18
Emeviler döneminde: l. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır. ll. İslamiyet’te Müslümanlardan alınan öşür ve zekât vergilerinin alınmasına devam edilmiştir. lll. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuşlardır. lV. Türkler, Emeviler’e düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangileri, Emeviler’in yıkılmasına ortam hazırlamıştır?
A
l ve ll
B
ll ve lll
C
ll ve lV
D
l, ll ve lV
E
l, lll ve IV
Soru 19
İslam Devleti'nin başkenti Önce Medine, Hz. Ali zamanında ise Küfe idi. Emeviler başkenti Şam'a taşımış, Abbasiler Bağdat'ı kurarak başkent yapmışlardı. Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti'yle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin de değiştiği
B
Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı
C
Siyasi yönden, zamanının en güçlü devleti olduğu
D
Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği
E
Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu
Soru 20
Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, l. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi. ll. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır. lll. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır. Yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A
Yalnız l
B
Yalnız ll
C
Yalnız lll
D
l ve lll
E
l, ll ve lll
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Sponsor Reklam

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (Toplam 2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden: ortalama 3,00 )
Loading...Loading...

Yorumlar

 • Burak

  9 Dakika 29 Saniyede 75 yaptım İyi mi Değil mi ?

 • ali

  abi çok iyi yaa :D 100 off böyle sorumu olur :DD

 • alleina

  8 dakika 29 saniyede yaptım 95 aldım

 • Ali

  Çok güzel 100 aldım.

 • ismail

  soruları çok beğendim teşekkürler

 • mehmet can

  sorular çok güzel ve anlamlı elinize sağlık

 • merve armt

  işime çok yaradı sınavdan 100 aldım

 • dilek

  sorular çok güzel… :D

 • haydar

  yazılıdada böyle sorsunlat TAAAMMMAAAMMM !!!

 • onur

  30 aldım çök kötü

 • Kerim Erbaş

  Cok Güzel
  Sorular

 • İSMAİL

  9 dakika 23 saniyede bitirdim ve 80 aldım

 • sezer temel

  süper sorular bunlar 75 aldım

 • zuhal baysal

  süper sorular

 • rasit

  sevdim bundan 90 aldim yasasin

 • şahin

  çok iyiydi

 • Sami Sergen

  75 aldım la sorular süpermiş elinize sağlık :P

 • özge

  sevdim bunu sevdim :D

 • Emrah

  Evvet 60 aldım darısı sınavda.Hoca Yoruma Dayalı Soruyor.İnşallah Bu Sorular Bana Yardımcı Olur.:D

 • Talha

  Bu testi beğendim. :):)

 • ayfer

  harika

Bu kategorideki diğer testler

Sosyal Ağlar