9. Sınıf edebiyat şiir ve zihniyet

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Başımı, bağrımı dövsün dalgalar Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum Çek beni fırtına, çek beni deniz. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur ?
A
Yengece:”Niçin yan yan gidersin. ”demişler “Serde kabadayılık var,demiş.
B
Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden. ”Demiş
C
İyiliğe: ”Nereye gidiyorsun?” demişler “Kötüye”demiş
D
Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
E
Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
Soru 2
Her zaman tam karanlık değil gece Kendimde denemişim ben. Kulak ver,dinle… Her acının sonunda bir pencere vardır, Aydınlık bir pencere. Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A
Kara haber tez duyulur.
B
Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
C
Kara gün kararıp kalmaz.
D
Sakla samanı gelir zamanı
E
Bin kaygı bir borç ödemez.
Soru 3
(I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir. (II) Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında koşma da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir. (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü gazel gibi kafiyelenir (V) 11’li hece ölçüsüyle kullanılır. . Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Yoruma göre değişir şiir Soldan sağa, sağdan sola Bin türlü okunur Ve büyülü bir kumaş gibi Her okunuşunda yeniden dokunur. Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?
A
Biçimce güzellik
B
Anlam zenginliği
C
Sanatlı söyleyiş
D
Anlamca kapalılık
E
Duygu yoğunluğu
Soru 5
Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Diyet – Semaver
B
Don Kişot – Letaif-i Rivaye
C
Decameron – Küçük Şeyler
D
Decameron – Letaif -İ Rivayet
E
Letaif -i Rivayet – Küçük Şeyler.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?
A
Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
B
Deyimler ve mecazların kullanımı.
C
Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
D
Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
E
Etkileme gücü
Soru 7
Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi Muzdaribim, duvarın dış tarafında Şefkatine inanacağım biri yok gibi Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez?
A
Karamsar
B
Umutlu
C
Yalnız
D
Mutsuz
E
Güvensiz
Soru 8
İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
B
Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
C
“L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
D
Rediflerden yararlanılmıştır.
E
“ e “ sesiyle asonans yapılmıştır
Soru 9
Aşağıdaki dizelerin hangisi “ölüm”den bahsetmektedir ?
A
Böyle çöküp giderler ayrılanlar eşinden
B
Kimsesiz gecelerim bu kesik sesle doldu
C
Artık atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
D
Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya
E
Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime.
Soru 10
Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım. O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara bağlanma duygusu uyandırır. Zaman zaman tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye. Kimileri şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına; kimileri ise her türlü zulme, haksızlığa başkaldıran kişiliğine hayran olduğu için onu büyük görür. Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
A
Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
B
Yol gösterici bir şairdir.
C
Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
D
Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
E
Toplumsal sorunlarla ilgilidir.
Soru 11
Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ok atılır kalasından Hak saklasın belasından Köroğlu’nun narasından Her yan gümbür gümbürlenir.
A
Kahramanlık ve yiğitlik konusu işlenmiştir.
B
Mahlas kullanılmıştır
C
Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür.
D
Hem kafiye hem de redif kullanılmıştır
E
düz kafiye kullanılmıştır
Soru 12
……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A
Şair
B
Şiir
C
Zihniyet
D
Sanat
E
Düzen
Soru 13
Şiir yazan kişiye……………….., sanatçının ortaya koyduğu edebî esere…………., bir dilin kurallarına ve zevkine uyarak yazılan, ölçülü ve uyaklı anlatım şekline ise …………… denir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A
Şair-sanat eseri-şiir
B
Şair-edebiyat-şiir
C
Sanat eseri-şair-şiir
D
Şiir-kurmaca metin-zihniyet
E
Şair-şiir-sanat eseri
Soru 14
Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz. Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz?
A
Edebî metinler kültürün taşıyıcısıdır.
B
Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır.
C
Edebî metinlerde sağlam bir dil vardır.
D
Edebî metinler yazıldığı dönemin sanat zevkini yansıtır
E
Sosyal çevre edebî metinleri sanatçıyı etkisi altına alır.
Soru 15
Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir. Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A
Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.
B
Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.
C
Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.
D
Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.
E
Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.
Soru 16
Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir. Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A
Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.
B
Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.
C
Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.
D
Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.
E
Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.
Soru 17
Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını daha iyi anlamaktayız. Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir?
A
Dönemin hâkim zihniyeti
B
Sanatın evrenselliği
C
Edebî metinlerin de savaşı işlemesi
D
Yazar ve şairlerin savaş konusundaki duyarlılığı
E
II. Dünya Savaşının sonuçları
Soru 18
Yunus Emere 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır. Yunus’u dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?
A
Dini yaşayış
B
Dönemindeki Zihniyet
C
Sanat
D
Tarihi faktörler
E
Savaşlar
Soru 19
Tarihsel ve sosyal alandan hareketle dille gerçekleştirilen edebî metinler de diğer güzel sanat eserleri gibi döneminden izler taşır. Çünkü döneminde hâkim olan ahlâk ve estetik anlayışına uygun olarak kaleme alınmıştır bu metinler. Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hanginde verilmiştir?
A
Edebî metinler oluşturduğu dönemin özelliklerini üzerinde taşır.
B
Edebî metinler şairin düşünce dünyasının yansımasıdır.
C
Edebî metinler sosyal çevreden etkilenir.
D
Edebî metinlerde tarihsel olaylar işlenebilir.
E
Ahlâk ve estetik edebî metinlerin en önemli parçasıdır
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Şairin şiirini yazdığı dönemdeki hâkim olan düşünceye zihniyet denir.
B
Şairle yaşadıkları dönemim düşünce yapısından etkilenirler.
C
Edebî eserler yazıldıkları dönemden izler taşır.
D
Şairler benimsedikleri düşünce sistemini şiirlerine yansıtırlar.
E
Şair ile yaşadığı dönem arasında bir bağ yoktur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Sponsor Reklam

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (Toplam 4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden: ortalama 4,25 )
Loading...Loading...

Yorumlar

 • yaren

  %50

 • yonca

  ıyı

 • derya

  Çok beğendim çkta basıt bnce..!!

 • yasin

  çok güzel beğendim

 • ABDURRAHMAN POLAT

  yaaaaaaaaaaaa çok güzellllllllllllllllllllll ama biraz basit :)

 • furkan

  Super valla

 • Berat

  ama güzelmiş

 • Berat

  100 Aldım bu sorular çok kolay ya :D

 • metehan

  bence bu sorular çerez gibi

 • melek

  çok kolay :D

 • Erdoğan

  idare eder

 • busra

  süperr

 • Sikici Gonzalez

  Çok iyi Baya Ugrasmıslar Bu Site İçin Guzel Olmus Basarılarınızın Devamını Dilerim…

 • ferhat

  bu sorular çoooook basit

 • Almina

  Bencee acayip basit :)))Birazdaha zor olsa daha iyi olurduu :DD

 • elif asi

  harika

 • elif asi

  harika güzel sorular var

 • iyi

  çok iyi uygulama

 • ahmet

  soruları sanki kolay bizim okuldaki hoca bu soruların zorunu zoruyo daha zor olmuş olsaydı benim için daha iyiydi ama gerçekten güzel olmuş

 • sezgin

  biraz sıkıcı ama çok yardımcık oluyor bana

 • ayşe paksoy

  bu test tam benım aradıgım sekilde dıyebilirim

 • ceza

  iyi güzelde sınavda nelere calısmaylıym

 • ömer

  çok faydalı ama çokda zor !!!???:D

 • muhammer

  çok güzel ve faydali.

 • muhammer

  çok güzel

 • sümeyye

  çokgüzel

 • sümeyye

  çok güzellllllllllllllll

 • kardelen

  güzellllllllllll

Bu kategorideki diğer testler

Sosyal Ağlar